Giấy ghi chú Stickiii 3×3 – 7.5x5cm (màu xanh dương )