Bảng di động 1 mặt viết bút lông Hàn Quốc cao cấp – có từ tính