vpp- Bao đựng hồ sơ có nắp (bìa nút A4) – Clear bag