Bảng Flipchart viết phấn từ, in lụa ô ly tiểu học, chân inox