vpp- Bao đựng hồ sơ có nắp (bìa nút F4) – Clear bag