Bao thư cột dây keo thấm nước 22.9×32.4 cm (5 cái/lốc)