Bao thư giấy thơm có keo 10.8×23.5 cm (lốc 20 cái)