Decal Tomy A5 No. 117 – Đường kính 23mm, 48 miếng tròn nhỏ