vpp- Giấy note 5 màu để phân trang – Color paper for page separating