Decal Tomy A5 No. 118 – Đường kính 30mm, 30 miếng tròn nhỏ