Decal Tomy No.116 – Đường kính 18mm, 80 miếng tròn nhỏ