Giấy in vi tính Liên sơn 3 liên A4 chia 2 – (210×279)mm