License ASA5508

License ASA5508

L-ASA5508-TA= Cisco ASA5508 FirePOWER IPS License L-ASA5508 -TA-3Y Cisco ASA5508 FirePOWER IPS 3YR Subscription L-ASA5508-TAC= Cisco ASA5508 FirePOWER IPS and URL Licenses L-ASA5508-TAC-3Y Cisco ASA5508 FirePOWER IPS and URL 3YR Subs L-ASA5508-TAM= Cisco ASA5508 FirePOWER IPS and AMP Licenses L-ASA5508-TAM-3Y Cisco ASA5508 FirePOWER IPS and AMP 3YR Subs. L-ASA5508-TAMC= Cisco ASA5508 FirePOWER IPS, AMP and URL Licenses L-ASA5508-TAMC-3Y Cisco ASA5508 FirePOWER IPS, AMP and URL 3YR Subs L-ASA5508-AMP= Cisco ASA5508 FirePOWER AMP License L-ASA5508-AMP-3Y Cisco ASA5508 FirePOWER AMP 3YR Subscription

Danh mục:

Mô tả

Các gói License cho Firewall Cisco ASA5508

L-ASA5508-TA= Cisco ASA5508 FirePOWER IPS License
L-ASA5508-TA-3Y Cisco ASA5508 FirePOWER  IPS 3YR Subscription
L-ASA5508-TAC= Cisco ASA5508 FirePOWER IPS and URL Licenses
L-ASA5508-TAC-3Y Cisco ASA5508 FirePOWER IPS and URL 3YR Subs
L-ASA5508-TAM= Cisco ASA5508 FirePOWER IPS and AMP Licenses
L-ASA5508-TAM-3Y Cisco ASA5508 FirePOWER IPS and AMP 3YR Subs.
L-ASA5508-TAMC= Cisco ASA5508 FirePOWER IPS, AMP and URL Licenses
L-ASA5508-TAMC-3Y Cisco ASA5508 FirePOWER IPS, AMP and URL 3YR Subs
L-ASA5508-AMP= Cisco ASA5508 FirePOWER AMP License
L-ASA5508-AMP-3Y Cisco ASA5508 FirePOWER AMP 3YR Subscription
L-ASA5508-URL= Cisco ASA5508 FirePOWER URL Filtering Service License
L-ASA5508-URL-3Y Cisco ASA5508 FirePOWER URL Filtering 3YR Subscription