Bao thư cột dây keo thấm nước 17.8×25.4 cm (5 cái/lốc)