vpp- Cặp táp xanh nhiều ngăn có dây cột – File bag with tight