Decal Tomy A5 No. 114 – Đường kính 11mm,192 miếng tròn nhỏ