Khung thực đơn Mica A6 Xukiva 191-11.3 x 5.8 x 19 cm