License ASA5516

License ASA5516

License Cisco ASA5516 L-ASA5516-AMP= Cisco ASA5516 FirePOWER AMP License L-ASA5516-AMP-3Y Cisco ASA5515 FirePOWER AMP 3YR Subscription L-ASA5516-TA= Cisco ASA5516 FirePOWER IPS License

Danh mục:

Mô tả

Các gói License cho Firewall Cisco ASA5506

L-ASA5516-AMP= Cisco ASA5516 FirePOWER AMP License
L-ASA5516-AMP-3Y Cisco ASA5515 FirePOWER AMP 3YR Subscription
L-ASA5516-TA= Cisco ASA5516 FirePOWER IPS License
L-ASA5516-TA-3Y Cisco ASA5516 FirePOWER  IPS 3YR Subscription
L-ASA5516-TAC= Cisco ASA5516 FirePOWER IPS and URL Licenses
L-ASA5516-TAC-3Y Cisco ASA5516 FirePOWER IPS and URL 3YR Subs
L-ASA5516-TAM= Cisco ASA5516 FirePOWER IPS and AMP Licenses
L-ASA5516-TAM-3Y Cisco ASA5516 FirePOWER IPS and AMP 3YR Subs.
L-ASA5516-TAMC= Cisco ASA5516 FirePOWER IPS, AMP and URL Licenses
L-ASA5516-TAMC-3Y Cisco ASA5516 FirePOWER IPS, AMP and URL 3YR Subs
L-ASA5516-URL= Cisco ASA5516 FirePOWER URL Filtering Service License
L-ASA5516-URL-3Y Cisco ASA5516 FirePOWER URL Filtering 3YR Subscription