nyp – Kéo văn phòng lớn (hiệu: hoa hồng) – Office Scissor (l)