vpp- kim kẹp giấy sắt nhỏ TQ( đầu nhọn) – Small Metal paper clip