Tùy chọn HDD và SSD cho Server Dell

Tùy chọn HDD và SSD cho Server Dell

Các tùy chọn ổ cứng lưu trữ (HDD, SSD, Sata, Sas,…) dành cho máy chủ Dell PowerEdge.

Danh mục:

Mô tả

Tùy chọn HDD và SSD Cho Máy Chủ Server Dell

HDD for Server Dell PowerEdge
SATA CableFor T301TB 7.2K RPM SATA Entry 3.5in Cabled Hard Drive                2,528,000
For T130/R230 Cable1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive                5,008,000
2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive                6,272,000
SATA13G/T440/T6401TB 7.2K RPM SATA 3.5 ” Hot Plug Hard Drive                5,872,000
2TB 7.2K RPM Near Line,12Gbps SAS 3.5″ Hot Plug Hard Drive                7,264,000
4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive                9,408,000
SAS13G/T440/T640300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive                6,048,000
300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR                6,512,000
300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive                7,472,000
300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR                7,664,000
600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive                6,688,000
600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR                6,912,000
600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive                8,640,000
600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR                8,816,000
1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive                8,736,000
1.2TB 10K RPM SAS 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR                8,816,000
1.8TB 10K RPM SAS 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive,CusKit              11,360,000
1.8TB 10K RPM SAS 4Kn 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR, CusKit              11,600,000
SSD SATA 13G/T440/T640480GB Solid State Drive SATA Read Intensive TLC 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug Drive, S4500, CusKit              14,528,000
480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug Drive,3.5 HYB CARR, S4500, CusKit              14,768,000
NLSAS 14G (R440,R540,R640,R740)2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, CK              15,552,000
2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-Plug Hard Drive, CK                7,280,000
4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK                9,680,000
8TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK              15,920,000
10TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK              20,500,000
SAS 14G (R440,R540,R640,R740)300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR,CK                8,144,000
300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, CK                7,968,000
600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR,CK                7,504,000
600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, CK                7,328,000
600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR, CK                9,952,000
600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, CK                9,728,000
900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR, CK              13,376,000
900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, CK              13,136,000
1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR, CK                9,376,000
1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, CK                9,136,000
1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR, CK              13,184,000
1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive, CK              12,960,000
SSD SATA 14G (R440,R540,R640,R740)120GB SSD SATA Boot 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive, 1 DWPD, 219 TBW, CK                6,400,000
120GB SSD SATA Boot 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD, 219 TBW, CK                6,592,000
240GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug Drive, S4600, 3 DWPD,1314 TBW, CK              10,352,000
240GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, S4600, 3 DWPD,1314 TBW, CK              10,352,000
480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug Drive, S4500, 1 DWPD,876 TBW, CK              14,672,000
480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, S4500, 1 DWPD,876 TBW, CK              14,864,000
960GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive, SM863a,3 DWPD,5256 TBW,CK              25,760,000
960GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, SM863a,3 DWPD,5256 TBW,CK              25,760,000