Decal Tomy A5 No. 115 – Đường kính 14mm, 120 miếng tròn nhỏ