Khung thực đơn Mica A4 Xukiva 191 – 22.2 x 6 x 33.8 cm