Màn chiếu điện Electric Dalite

Màn chiếu điện Electric Dalite

Màn chiếu điện Electric Dalite ELECTRIC DALITE (70’’ x 70’’) 1:1 ELECTRIC DALITE (84” x 63”) 4:3 ELECTRIC DALITE (84” x 84”) 1:1 ELECTRIC DALITE (96” x 72”) 4:3 ELECTRIC DALITE (96” x 96”) 1:1 ELECTRIC DALITE (120” x 90”) 4:3 ELECTRIC DALITE (120” x 120”) 1:1 ELECTRIC DALITE (144” x 108”) 4:3 ELECTRIC DALITE (160” x 120”) 4:3 ELECTRIC DALITE (160” x 160”) 1:1 ELECTRIC DALITE (198” x 150”) 4:3 ELECTRIC DALITE (240” x 180”) 4:3

Danh mục:

Mô tả

Màn hình điện Electric Dalite

STTMODELTHÔNG SỐ KỶ THUẬT
1ELECTRIC DALITE (70’’ x 70’’) 1:1Đường chéo (diagonal) 100”Kích thước (dimensions) 1.78×1.78m
2ELECTRIC DALITE (84” x 63”) 4:3Đường chéo (diagonal) 100”Kích thước (dimensions) 2.13×1.60m
3ELECTRIC DALITE (84” x 84”) 1:1Đường chéo (diagonal) 120”Kích thước (dimensions) 2.13×2.13m
4ELECTRIC DALITE (96” x 72”) 4:3Đường chéo (diagonal) 120”Kích thước (dimensions) 2.44×1.83m
5ELECTRIC DALITE (96” x 96”) 1:1Đường chéo (diagonal) 136”Kích thước (dimensions) 2.44×2.44m
6ELECTRIC DALITE  (120” x 90”) 4:3Đường chéo (diagonal) 150”Kích thước (dimensions) 3.05×2.29m
7ELECTRIC DALITE (120” x 120”) 1:1Đường chéo (diagonal) 170”Kích thước (dimensions) 3.05×3.05m
8ELECTRIC DALITE (144” x 108”) 4:3Đường chéo (diagonal) 180”Kích thước (dimensions) 3.60×2.75m
9ELECTRIC DALITE (160” x 120”) 4:3Đường chéo (diagonal) 200”Kích thước (dimensions) 4.07×3.05m
10ELECTRIC DALITE (160” x 160”) 1:1Đường chéo (diagonal) 223”Kích thước (dimensions) 4.07×4.07m
11ELECTRIC DALITE (198” x 150”) 4:3Đường chéo (diagonal) 250”Kích thước (dimensions) 5.02×3.80m
12ELECTRIC DALITE (240” x 180”) 4:3Đường chéo (diagonal) 300”Kích thước (dimensions) 6.10×4.57m