Màn chiếu điện Electric Dalite

Màn chiếu điện Electric Dalite

Màn chiếu điện Electric Dalite ELECTRIC DALITE (70’’ x 70’’) 1:1 ELECTRIC DALITE (84” x 63”) 4:3 ELECTRIC DALITE (84” x 84”) 1:1 ELECTRIC DALITE (96” x 72”) 4:3 ELECTRIC DALITE (96” x 96”) 1:1 ELECTRIC DALITE (120” x 90”) 4:3 ELECTRIC DALITE (120” x 120”) 1:1 ELECTRIC DALITE (144” x 108”) 4:3 ELECTRIC DALITE (160” x 120”) 4:3 ELECTRIC DALITE (160” x 160”) 1:1 ELECTRIC DALITE (198” x 150”) 4:3 ELECTRIC DALITE (240” x 180”) 4:3

Danh mục:

Mô tả

Màn hình điện Electric Dalite

STT MODEL THÔNG SỐ KỶ THUẬT
1 ELECTRIC DALITE (70’’ x 70’’) 1:1 Đường chéo (diagonal) 100” Kích thước (dimensions) 1.78×1.78m
2 ELECTRIC DALITE (84” x 63”) 4:3 Đường chéo (diagonal) 100” Kích thước (dimensions) 2.13×1.60m
3 ELECTRIC DALITE (84” x 84”) 1:1 Đường chéo (diagonal) 120” Kích thước (dimensions) 2.13×2.13m
4 ELECTRIC DALITE (96” x 72”) 4:3 Đường chéo (diagonal) 120” Kích thước (dimensions) 2.44×1.83m
5 ELECTRIC DALITE (96” x 96”) 1:1 Đường chéo (diagonal) 136” Kích thước (dimensions) 2.44×2.44m
6 ELECTRIC DALITE  (120” x 90”) 4:3 Đường chéo (diagonal) 150” Kích thước (dimensions) 3.05×2.29m
7 ELECTRIC DALITE (120” x 120”) 1:1 Đường chéo (diagonal) 170” Kích thước (dimensions) 3.05×3.05m
8 ELECTRIC DALITE (144” x 108”) 4:3 Đường chéo (diagonal) 180” Kích thước (dimensions) 3.60×2.75m
9 ELECTRIC DALITE (160” x 120”) 4:3 Đường chéo (diagonal) 200” Kích thước (dimensions) 4.07×3.05m
10 ELECTRIC DALITE (160” x 160”) 1:1 Đường chéo (diagonal) 223” Kích thước (dimensions) 4.07×4.07m
11 ELECTRIC DALITE (198” x 150”) 4:3 Đường chéo (diagonal) 250” Kích thước (dimensions) 5.02×3.80m
12 ELECTRIC DALITE (240” x 180”) 4:3 Đường chéo (diagonal) 300” Kích thước (dimensions) 6.10×4.57m