vpp- Bút bi Thiên Long (xanh) – Ball- point pen(blue)