Tư vấn, lắp đặt các dịch vụ mạng thông tin

Dịch vụ tư vấn, lắp đặt mạng, lắp đặt các dịch vụ mạng thông tin (Network Services) nhằm xây dựng hệ thống các dịch vụ mạng thông tin theo yêu cầu khách hàng.

Các dịch vụ lắp đặt mạng thông tin được xây dựng trên nền tảng Windows, Linux, UNIX tuỳ thuộc vào qui mô và yêu cầu riêng của khách hàng, bao gồm:

– Dịch vụ lắp đặt hệ thống thư điện tử

– Dịch vụ lắp đặt hệ thống Web/FTP

– Dịch vụ lắp đặt hệ thống Active Directory

– Dịch vụ lắp đặt News, Forum

– Các dịch vụ lắp đặt mạng khác: Storage Area Network(SAN), Tape backup,…

Sơ lắp đặt hệ thống SAN