Tampon con dấu ngày tháng năm S300 – chuyên dụng(dành cho mực chuyên dụng)