TỦ RACK 19” ECP SERIES B

TỦ RACK 19” ECP SERIES B

Tủ mạng 19″ 15U-D1000: ECP-15U1000-B; Tủ mạng 19″ 20U-D800: ECP-20U800-B; Tủ mạng 19″ 20U-D1000: ECP-20U1000-B; Tủ mạng 19″ 27U-D600: ECP-27U600-B; Tủ mạng 19″ 27U-B800: ECP-27U800-B; Tủ mạng 19″ 27U-D1000: ECP-27U1000-B; Tủ mạng 19″ 32U-D600: ECP-32U600-B; Tủ mạng 19″ 32U-D800: ECP-32U800-B; Tủ mạng 19″ 32U-D1000: ECP-32U1000-B: Tủ mạng 19″ 36U-D600: ECP-36U600-B; Tủ mạng 19″ 36U-D800: ECP-36U800-B; Tủ mạng 19″ 36U-D1000: ECP-36U1000-B; Tủ mạng 19″ 42U-D600: ECP-42U600-B; Tủ mạng 19″ 42U-D800: ECP-42U800-B; Tủ mạng 19″ 42U-D1000: ECP-42U1000-B; Tủ mạng 19″ 42U-D600W800: ECP-42U600W800-B; Tủ mạng 19″ 42U-D800W800 ECP-42UD800W800-B; Tủ mạng 19″ 42U-D1000W800: ECP-42U1000W800-B

Danh mục:

Mô tả

TỦ RACK 19” ECP SERIES B

Tên sản phẩm Mã Sản Phẩm Thông số kỹ thuật
TỦ RACK 19″ ECP SERIES B – W600
Tủ mạng 19″ 15U-D1000 ECP-15U1000-B H840xD1000xW600mm
– Cửa lưới trước sau.
– Cửa hông : 2
– Thanh máng cáp gắn dọc thân tủ : 2
– Quạt tản nhiệt : 2
– Ổ điện : Lioa 6 port
– Ốc cài : 14 bộ
Tủ mạng 19″ 20U-D800 ECP-20U800-B H1070xD800xW600mm
– Cửa lưới trước sau.
– Cửa hông: 2.
– Thanh máng cáp gắn dọc thân tủ : 2
– Quạt: 2
– Ổ điện: Lioa 6 port
– Ốc cài: 20 bộ.
Tủ mạng 19″ 20U-D1000 ECP-20U1000-B H1070xD1000xW600mm
– Cửa lưới trước sau.
– Cửa hông: 2.
– Thanh máng cáp gắn dọc thân tủ : 2
– Quạt: 2
– Ổ điện:Lioa 6 port
– Ốc cài: 20 bộ.
Tủ mạng 19″ 27U-D600 ECP-27U600-B H1380xD600xW600mm
– Cửa lưới trước sau,cửa sau mở 2 cánh.
– Thanh máng cáp gắn dọc thân tủ : 2
– Cửa hông: 2 cánh
– Quạt: 2
– Ổ điện:6 port
– Ốc cài: 28 bộ.
Tủ mạng 19″ 27U-B800 ECP-27U800-B H1380xD800xW600mm
– Cửa lưới trước sau,cửa sau mở 2 cánh.
– Cửa hông: 2 cánh
– Thanh máng cáp gắn dọc thân tủ : 2
– Quạt: 2
– Ổ điện: Lioa 6 port
– Ốc cài: 28 bộ.
Tủ mạng 19″ 27U-D1000 ECP-27U1000-B H1380xD1000xW600mm
– Cửa lưới trước sau,cửa sau mở 2 cánh.
– Cửa hông: 2 cánh
– Thanh máng cáp : 2
– Quạt: 2
– Ổ điện: Lioa 6 port
– Ốc cài: 28 bộ.
Tủ mạng 19″ 32U-D600 ECP-32U600-B H1580x D800xW600 mm
– Cửa lưới trước sau.
– Cánh cửa hông: 2
– Thanh máng cáp : 2
– Quạt: 2
– Ổ điện: Lioa 6 port
– Ốc cài: 32 bộ.
Tủ mạng 19″ 32U-D800 ECP-32U800-B H1560x D800xW600 mm
– Cửa lưới trước sau,cửa sau mở 2 cánh.
– Cánh cửa hông: 2
– Thanh máng cáp gắn dọc thân tủ : 2
– Quạt: 2
– Ổ điện: Lioa 6 port
– Ốc cài: 32 bộ.
Tủ mạng 19″ 32U-D1000 ECP-32U1000-B H1560xD1000xW600mm
– Cửa lưới trước sau,cửa sau mở 2 cánh.
– Cửa hông: 02
– Thanh máng cáp : 2
– Quạt: 2
– Ổ điện: Lioa 6 port
– Ốc cài: 32 bộ.
Tủ mạng 19″ 36U-D600 ECP-36U600-B H1780xD600xW600mm
– Cửa lưới trước sau,cửa sau mở 2 cánh.
– Cửa hông: 2
– Thanh máng cáp gắn dọc thân tủ : 2
– Quạt: 2
– Ổ điện: Lioa 6 port
– Ốc cài: 32 bộ.
Tủ mạng 19″ 36U-D800 ECP-36U800-B H1780xD800xW600mm
– Cửa lưới trước sau,cửa sau mở 2 cánh.
– Cửa hông: 2
– Thanh máng cáp gắn dọc thân tủ : 2
– Quạt: 2
– Ổ điện: Lioa 6 port
– Ốc cài: 32 bộ.
Tủ mạng 19″ 36U-D1000 ECP-36U1000-B H1780xD1000xW600mm
– Cửa lưới trước sau,cửa sau mở 2 cánh.
– Cửa hông: 4
– Thanh máng cáp gắn dọc thân tủ : 2
– Quạt: 2
– Ổ điện:Lioa 6 port
– Ốc cài: 32 bộ.
Tủ mạng 19″ 42U-D600 ECP-42U600-B H2045xD600xW600mm
– Cửa lưới trước sau,cửa sau mở 2 cánh.
– Cửa hông: 2 cánh
– Thanh máng cáp gắn dọc thân tủ : 2
– Quạt: 2
– Ổ điện:Lioa 6 port
– Ốc cài: 36 bộ.
Tủ mạng 19″ 42U-D800 ECP-42U800-B H2045xD800xW600mm
– Cửa lưới trước sau,cửa sau mở 2 cánh.
– Cửa hông: 2
– Thanh máng cáp gắn dọc thân tủ : 2
– Quạt: 2
– Ổ điện: Lioa 6 port
– Ốc cài: 36 bộ.
Tủ mạng 19″ 42U-D1000 ECP-42U1000-B H2045xD1000xW600mm
– Cửa lưới trước sau.
– Cửa hông: 4
– Thanh máng cáp gắn dọc thân tủ : 2
– Quạt: 2
– Ổ điện: Lioa 6 port
– Ốc cài: 36 bộ.
RACK 19″ ECP SERIES B – W800
Tủ mạng 19″ 42U-D600W800 ECP-42U600W800-B H2045xD600xW800mm
– Cửa lưới trước sau,cửa mở 2 cánh.
– Cửa hông: 2
– Thanh máng cáp gắn dọc thân tủ : 2
– Quạt: 2
– Ổ điện: Lioa 6 port
– Ốc cài: 36 bộ.
Tủ mạng 19″ 42U-D800W800 ECP-42UD800W800-B H2045xD800xW800mm
– Cửa lưới trước sau,cửa mở 2 cánh.
– Cửa hông: 2
– Thanh máng cáp gắn dọc thân tủ : 2
– Quạt: 2
– Ổ điện: Lioa 6 port
– Ốc cài: 36 bộ.
Tủ mạng 19″ 42U-D1000W800 ECP-42U1000W800-B H2045xD1100xW800mm
– Cửa lưới trước sau,cửa mở 2 cánh.
– Cửa hông: 4
– Thanh máng cáp gắn dọc thân tủ : 2
– Quạt: 2
– Ổ điện: Lioa 6 port
– Ốc cài: 36 bộ.