Tùy chọn CPU cho Server HPE

Tùy chọn CPU cho Server HPE

Những tùy chọn CPU dành cho Máy chủ HPE: HPE DL380 Gen10 4108 Xeon-S Kit; HPE DL380 Gen10 4110 Xeon-S Kit; HPE DL380 Gen10 4112 Xeon-S Kit; HPE DL380 Gen10 4114 Xeon-S Kit; HPE DL380 Gen10 4116 Xeon-S Kit; HPE DL380 Gen10 5115 Xeon-G Kit

Danh mục:

Mô tả

Tùy chọn CPU cho máy chủ Server HPE

CPU for HPE Server
826848-B21HPE DL380 Gen10 4108 Xeon-S Kit18,951,702
826846-B21HPE DL380 Gen10 4110 Xeon-S Kit21,407,760
873647-B21HPE DL380 Gen10 4112 Xeon-S Kit21,166,530
826850-B21HPE DL380 Gen10 4114 Xeon-S Kit30,026,964
826852-B21HPE DL380 Gen10 4116 Xeon-S Kit42,036,852
876562-B21HPE DL380 Gen10 5115 Xeon-G Kit51,456,042